Polski

Post Reply
Jonathan
Xpadder creator
Posts: 1653
Joined: 24 Aug 2009, 11:33
Location: England
Contact:

Polski

Post by Jonathan »

Image

Informacje wstępne :)

Program Xpadder symuluje wciśnięcia przcisków i ruchy myszy przy użyciu kontolera (pada, joypada itp.). Jeśli nie podłączyłeś kontrolera zrób to teraz.

Zobaczysz pusty ekran i białą zakładke w lewym górnym rogu Mogą pojawić się również szare zakładki jeśli podłączono więcej niż jeden kontroler.

Aby użyć Twojego kontrolera musisz najpierw utowrzyć układ dla niego. Kliknij przycisk Kontrolera (poniżej białego prostokąta), wybierz "Nowy" aby otworzyć okno ustawień kontrolera. Użyj okna konfiguracji Kontrolera aby utworzyć nowy zestaw dla Twojego kontrolera. Dokładniejsza pomoc jest dostępna w oknie Ustawień Kontrolera.

Scanning

Automatic scanning
Controller connection and re-connection is automatic by default. If no controllers are found when this program starts then a Scanning animation is displayed. Click the Scanning animation to open the Windows Game Controllers control panel. The Windows Game Controllers control panel lists all installed game controllers.

Manual scanning
If the Automatic Scanning option is disabled in the Settings window a Scan button is displayed. Click the Scan button to scan for new or re-connected controllers.

Kontrolery

Zakładki
Wszystkie wykryte kontrolery są pokazane jako zakładki w lewej górnej części okna. Kontrolery pokazane są według kolejności ustalonej w oknie ustawień. Podpięte kontrolery są pokazana na białym tle, odłączone na czerwonym. Obecnie wybrany kontroler ma jaśniejsze podświetlenie tła.

Kliknij ikone obecnie używanego kontrolera aby zobaczyć jego właściwości. Kliknij ikone innego kontrolera aby go wybrać.

Menu
Kliknij przycisk kontrolera na lewo od jego nazwy aby wejść w jego menu. Obecna nazwa kontrolera jest pokazana po prawej stronie przycisku kontrolera. Jeżeli dokonano jakichś zmian od ostatniego otwarcia to nazwa jest podświetlona na żółto i pojawia się przycisk Szybkiego Zapisu.

Nowy
Tworzy nowy kontroler Jeżeli zmienią się jakieś ustawienia obecnego kontrolera będziesz zapytany czy je zapisać.

Ustawienia
Wyświetla ustawienia kontrolera. Dokładniejsza pomoc jest dostępna w oknie Ustawień Kontrolera.

Otwórz
Otwiera zapisany kontroler. Jeżeli zmienią się jakieś ustawienia obecnego kontrolera będziesz zapytany czy je zapisać.

Zapisz
Zapisuje wszystkie zmiany dotyczące obecnego kontrolera. Ta opcja jest dostępna tylko jeśli pojawiły się nie zapisane zmiany.

Zapisz jako
Prosi o nową nazwe przed zapisaniem.

Właściwości
Wyświetla właściwości kontrolera.

Profile

Profil to kolekcja przypisań i ustawień kontrolera. Każdy kontroler ma swój profil. Nowy pusty profil jest tworzony automatycznie gdy program startuje.

Menu
Kliknij przycisk Profilu po lewej od nazwy profilu aby wejść w jego menu. Obecna nazwa profilu jest pokazana po prawej od przycisku Profil Jeżeli dokonano jakichś zmian od ostatniego otwarcia to nazwa jest podświetlona na żółto i pojawia się przycisk Szybkiego Zapisu.

Nowy
Tworzy czysty profil. Jeśli zmieniono jakieś ustawienia zostaniesz zapytany czy chcesz zapisać te zmiany.

Otwórz
Ładuje zapisany profil Jeśli zmieniono jakieś ustawienia zostaniesz zapytany czy chcesz zapisać te zmiany.

Wklej
Otwiera profil używając tekstu który został skopiowany. Jeśli zmieniono jakieś ustawienia zostaniesz zapytany czy chcesz zapisać te zmiany.

Ustawienia
Wyświetla okno ustawień profilu. Wszystkie ustawienia są związane z obecnie używanym profilem i są zapisane razem z przypisaniami przycisków. Dokładniejsza pomoc jest dostępna w oknie Ustawień Profilu.

Zapisz
Zapisuje wszelkie zmiany dokonane w obecnym profilu. Ta opcja jest dostępna tylko jeśli pojawiły się nie zapisane zmiany.

Zapisz jako
Prosi o nową nazwe przed zapisaniem.

Kopiuj
Kopiuje ustawienia profilu do formy tekstowej.

Ustawienia

Kliknij ikone ustawień w prawym górnym rogu aby wejść w okno ustawień Okno ustawień pozwala na zmiane ustawień programu.

Przypisania

Aby dodać klawisz z klawiatury albo funkcje myszki kliknij przycisk na obrazku układu. Wyświetlone zostanie Okno Przypisań dla tego przycisku.

Aby szybko zmienić ustawienia przypisania kliknij przycisk prawym guzikiem myszki.

Aby przypisać klawisz do innego zestawu najpiew wybierz ten zestaw w prawym dolnym rogu okna.

Dokładniejsza pomoc jest dostępna w oknie Przypisań.

Grupa przypisań

Ten przycisk pojawi się przy każdym krzyżaku, Gałce i Spuście. Kliknij przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień dla tej grupy przycisków.

Ustawienia
Wyświetla okno ustawień.

Automatyczny przypis
Pozwala na szybkie ustawienie przypisań w oparciu o popularne grupy przycisków

Krzyżak
Pozwala na szybką zmiane ustawień dla grupy przycisków kierunkowych.

Ustawienia myszki
Wyświetla okno ustawień myszy.

Nazwy

Kiedy profil jest utworzony lub otwarty przyciski w układzie pokazują przyciski lub ruchy myszy przypisane do danego przycisku.

Aby zobaczyć nazwy przypisań kliknij przycisk Nazwy w lewym dolnym rogu okna. To pokaże każdą nazwe przypisania do przycisku na układzie albo pusty przycisk jeśli przypisanie nie ma nazwy.

Nazwa przypisania może być zmieniona poprzez kliknięcie przycisku na obrazie układu i otwarciu Okna Przypisań. Dokładniejsza pomoc jest dostępna w oknie Przypisań.

Zestawy

Co to są zestawy?
Każdy profil zawiera 8 przypisań - domyślny jest 1 zestaw Obecnie wybrany zestaw jest zaznaczony w prawym dolnym rogu.

Jak wybieram zestaw?
Zestawy mogą być wybrane ręcznie poprzez kliknięcie w jedną z cyft (1 do 8). Możesz takze kliknąć przycisk Ustaw i wybrać zestaw z listy.
Każdy przycisk może automatycznie wybrać zestaw ustawień. Kliknij przycisk na układzie i wybierz akcje z listy wyboru układu. Dokładniejsza pomoc jest dostępna w oknie Przypisań.

Zaawansowane uruchamianie programu

Linia poleceń może być użyta z odpowiednimi komendami, plikiem bat lub skrótem.

Xpadder "Profil1" "Profil2" "Profil3" "Skrót.lnk" /M /C /?

* Wszystkie opcje mogą być połączone w dowolnej kolejności.
* Zamienniki (np, /M) mogą być pisane dużą i małą literą.
* Jeśli nazwa i/lub ścieżka zawiera odstęp to ten odstęp musi być w cudzysłowiu.
* Jeśli żadne opcje lini komand nie zostaną wyświetlone to okno główne tego programu zostanie przywrócone lub zminimalizowane.

Profil
Uruchamia ten program i automatycznie ładuje profil(e) każdego kontrolera. Jeśli program już pracuje profile zostane załadowane automatycznie

* Jeśli żadne kontrolery nie są podłączone to profil(e) zostaną otwarte po podłączeniu kontrolera
* Jeśli istnieje tylko jeden profil a podłączonych zostało więcej niż jeden kontroler to profil zostanie przypisany do wybranego kontrolera
* Jeśli utworzono więcej niż jeden profil i podłączonych jest więcej niż jeden kontroler to pierwszy profil zostanie przypisany do pierwszego kontrolera itd.
* Jeśli rozszerzenie profilu zostało pominięte zostanie dodane automatycznie

Skrót.lnk
Uruchamia ten program (jeśli nie jest już uruchomiony) i skrót.

* Skrót musi być w formacie "Ink" i musisz dodać "Ink" jako rozszerzenie
* Aby uruchomić plik wykonywalny najpierw utwórz Skrót do niego i użyj nazwy tego skrótu
* Skrót zadziała tylko wtedy gdy znaleziony zostanie conajmniej jeden plik kontrolera, Wszystkie kontrolery będą podłączone i Wszystkie profile zostaną otwarte poprawnie

/M
Uruchamia ten program zminimalizowany. Jeśli program już działa zostanie zminimalizowany jeśli zajdzie taka potrzeba

/C
Zamyka program jeśli obecnie pracuje - jeśli nie to nie uruchomi się.

/?
Wyświetla okno pomocy

Opcje

Wszystkie zmiany opcji mają natychmiastowy efekt. Ostatnio zmieniane opcje zaznaczone są wytłuszczeniem.

[Start]

Uruchamiaj razem z Windows
Uruchamiaj automatycznie i minimalizuj razem ze startem Windows.

Uruchom zminimalizowany
Uruchamiaj zminimalizowane kiedy użytkownik uruchomi.

Auto-otwieranie ostatnio używanego profilu
Automatycznie otwieraj ostatni profil użyty przed każdy z wykrytych kontrolerów.

[Działanie]

Użyj XInput (jeśli zainstalowane)
Jeśli XInput jest zainstalowane, użyj go. XInput może być tylko użyty z kontrolerami kompatybilnymi z Xbox 360 Jeśli nie używasz kontrolera kompatybilnego z Xbox 360 możesz swobodnie wyłączyć tę opcje.

Pokazuj animacje kontrolera i przycisków
Animuj wyświetlanie grafiki kontrolera i przycisków.

Przetwórz nie wybrane kontrolery
Przetwórz wszystkie kontrolery w tym samym czasie. To pozwala na wsparcie dla gry wieloosobowej. Jeśli masz tylko jeden kontroler albo używasz tylko jednego możesz swobodnie wyłączyć tę opcje. Jeśli ta opcja jest wyłączona tylko aktualnie wybrany kontroler zostanie przetworzony.

Automatically detect new controllers
Detect and add new controllers when they are connected. This option also detects and re-adds disconnected controllers when they are re-connected. To manually scan for new or re-connected controllers disable this option and use the Scan button in the main window.

[Okno]

Zminimalizuj w czasie zamykania głównego okna
Kiedy główne okno jest zamknięte, minimalizuje zamiast zamknąć. Aby zamknąć kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze powiadomień (obok zegara).

Zapamiętaj pozycje okna
Pokazuje wszystkie okna w miejscu w którym były ostatnim razem. Jeżeli ta opcja jest wyłączona wszystkie okna będą wycentrowane.

Automatyczne zminimalizowanie kiedy profil jest otwarty
Automatycznie minimalizuj po otwarciu profilu.

Powróć do zestawu 1 po zminimalizowaniu/przywróceniu
Automatycznie wybierz pierwszy zestaw ustawień gdy minimalizujesz lub przywracasz żeby Ci się nie pomieszało.

[Pasek zadań]

Pokazuj przycisk na pasku zadań kiedy zminimalizowane
Pokazuj przycisk na pasku zadań nawet jak .zminimalizowane

Pokazuj ikone w obszarze powiadomień
Pokazuje ikone w obszarze powiadomień (koło zegara).

Wartości

Domyślna martwa strefa gałek
Przy tworzeniu nowego profilu to ustawienie Martwej Strefy będzie użyte jako domyślne.

Domyślna martwa strefa spustów
Przy tworzeniu nowego profilu to ustawienie Martwej Strefy będzie użyte jako domyślne.

Domyślny Czas nacisku
Przy tworzeniu nowego profilu ten czas będzie użyty jako domyślny.

Domyślna prędkość myszki
Przy dodawaniu przypisania do myszki ta prędkość będzie użyta jako domyślna.

Przywróć domyślne
Przywróć wszystkie wartości do ustawień domyślnych.

Motyw

[Kolory]

Domyślnie interfejs użytkownika używa prostych kolorów.

Interfejs
To jest obszar otaczający główne okno.

Tło
To jest tło układu kontrolera.

Jak zmienić kolory
Kliknij jeden z trzech kolorowych przycisków. Kliknij palete kolorów po prawej aby wybrać kolor który ma być użyty. Przytrzymaj przycisk myszy i porusz nią aby wypróbować inne kolory.
Kliknij przycisk Losowo aby wybrać 3 losowe kolory

Kolory interfejsu i tła zmienią się natychmiast.

[Obraz]

Nowy
Tworzy czysty obraz który może zostać potem dostosowany w programie do edycji obrazów.

Otwórz
Otwiera obraz aby użyć go jako tło
Obrazki muszą być:
* 8bitów (256 kolorów) lub 24bity (16milionów kolorów)
* 520 szerokości 360 wysokości (pixeli)
* Nieskompresowany format BMP (bitmapa)

Wyczyść
Czyści obraz i wzamian używa wybranego koloru .

[Przyciski]

Zwykłe
Wyświetla przyciski kontrolera w jednym kolorze.

Cieniowane
Wyświetla przyciski kontrolera przy użyciu odcieni.

Vista
Wyświetla kontrolery przy użyciu efektu szkła.

[Przeźroczystość kontrolera]

Zamienia przeźroczystość kontrolera.

Język

Lista
Lista pokazuje wszystkie dostępne języki. Kliknij na język aby go użyć.

Kontrolery

Zapisywane są informacje o wszystkich obecnych i poprzednich kontrolerach. Lista tych kontolerów jest tu pokazana. Lista wyświetla kolejność w jakiej kontrolery będą pokazane w kartach, nazwe ID i ile kontrolerów jest podpiętych. Liczba w nawiasie pokazuje jak dużo kontrolerów zostało odłączonych.

Ruch Góra/Dół
Aby zmienić kolejność w jakiej kontrolery są na zakładkach wybierz kontroler z listy. Użyj przycisków "W góre" lub "W dół" aby zmienić wybór.

Ukryj
Aby ukryć kontroler (nie będzie widoczny na liście) należy go wybrać na liście i kliknąć "Ukryj" Jeżeli kontroler ma wyświetlony tabulator to musisz zresetować program. Aby "odkryć" kontroler który został ukryty wybierz go z listy i wciśnij przycisk "Odkryj" . Jeżeli kontroler jest już podpięty musisz go odpiąć i wpiąć ponownie aby został wykryty.

Skasuj
Aby usunąć kontroler z listy, wybierz go na liście i kliknij przycisk "Skasuj". Skasowanie kontrolera z listy nie spowoduje usunięcia jego pliku. Usunięty zostanie tylko automatyczne łącze do tego

Właściwości
Wyświetla wszystkie właściwości powiązań kontrolera wybranego z listy.

Panel kontrolny
Opens the Windows Game Controllers control panel.

Klawiatura

Test włączony
Zaznacz aby włączyć test klawiatury. When the keyboard test is on the times of key presses and releases is shown.

Show Key Codes
Check this box to show key codes during the test.

AutoProfil

AutoProfil to profil który automatycznie się otworzy kiedy monitorowany program lub tytuł okna jest aktywny.

Monitorowania
Jeśli tylko jeden kontroler jest podłączony to pierwsze pasujące monitorowanie otworzy AutoProfil dla kontrolera. Jeżeli podpięte są dwa lub więcej kontrolerów liczba poprawnych monitorować zmienia jak AutoProfile się ładują. Jeśli tylko jedno monitorowanie pasuje AutoProfil otworzy się dla aktualnie podpiętego kontrolera. Jeśli dwa lub więcej monitorowań jest poprawnych wtedy każdy AutoProfil otworzy się dla każdego kontrolera po kolei. Domyślny AutoProfil (jeśli jest aktywowany) otworzy domyślny profil dla wybranego kontrolera jeżeli nie znajdzie żadnych innych monitorowań AutoProfilu.

Aktywowany
Uaktywnia system AutoProfile. To nie zmienia ustawień aktywacyjnych żadnego z AutoProfili. Jeśli otworzysz plik który nie jest domyślny system AutoProfili zostanie automatycznie deaktywowany. Jeżeli otworzysz profil domyślny system AutoProfili zostanie automatycznie aktywowany.

Lista AutoProfili
Zapisane są informacje dla wszystkich AutoProfili. Lista tych AutoProfili jest tutaj. Lista wyświetla nazwę profilu do automatycznego otwarcia i nazwę programu luk nazwę okna do monitorowania.

Nowy
Tworzy nowy AutoProfil. Wybierz profil do automatycznego otwierania lub wybierz "Ignoruj domyślnie". Użyj przycisku "Edytuj monitor" aby wybrać program lub tytuł okna do monitorowania.

Edytuj profil
Wybierz inny profil do automatycznego otwierania.

Edytuj monitor
Wybierz program lub nazwę okna do monitorowania.

Aktywuj/Deaktywuj
Włącza lub wyłącza wybrane AutoProfile. Nie aktywny AutoProfil nie otworzy automatycznie profilu.

Właściwości
Wyświetla wszystkie właściwości AutoProfilu wybranego na liście.

Skasuj
Usuwa wybrany AutoProfil z listy. Usunięcie AutoProfilu z listy nie usunie pliku profilu ani monitorowanego programu.

Installation

Powiąż pliki
Powiąż kontroler, profile i pliki językowe z tym programem. Dodanie ikony do każdego powiązanego pliku. Powiązane profile mogą być także otwarte podwójnym kliknięciem na nie.

Debug

These options are for the developer and testers only. No help is available.

Właściwości kontrolera

Szczegóły
Pokazuje szczegóły dotyczące obecnego kontrolera. Jeśli XInput jest niedostępny musisz zainstalować XInput. Aby uzyskać XInput musisz zainstalować najnowszą wersje DirectX lub sterowniki kontrolera. XInput działa tylko z kontrolerami kompatybilnymi z Xbox 360 które używają oficjalnych sterowników. . Podświetlenie logo X-box na kontrolerze. Jeśli Twój kontroler nie jest kompatybilny z Xbox 360 XInput nie jest potrzebny.

DirectInput
Dane z kontrolera.

XInput
Jeśli XInput jest dostępne oraz kontroler i jego sterownik są kompatybilne z XInput to tutaj zostaną wyświetlone dane z tym związane.

Panel kontrolny
Otwiera panel kontrolny dla aktualnego kontrolera.

Obraz

To jest obraz tła na którym umieszczone są przyciski. Kolor różowy pokazuje ukryte miejsca.

Wyczyść
Czyści tło obrazu. Plik obrazu i przyciski nie zostaną usunięte.

Pobierz
Pobiera gotowe do użycia obrazy kontolerów.

Wklej
Wkleja obraz kontrolera który był wcześniej skopiowany.

Otwórz
Otwiera obraz kontrolera z pliku. Obrazy kontrolera muszą być:
* 8bitów (256 kolorów) lub 24bity (16milionów kolorów)
* 512 szerokości i 256wysokości (pixeli)
* Nieskompresowany format BMP (bitmapa)

Wyślij
Wyślij swoje obrazy kontrolerów na stronę.

Kopiuj
Kopiuje obraz kontrolera tak aby mógł być wklejony.

Eksportuj
Zapisuje obraz kontrolera do pliku.

Rysuj
Wybierz tryb ołówka, wypełniania lub kasacji aby zmienić narzędzie rysowania. Suwak zmienia rozmiar narzędzia a paleta użyty kolor.

Gałki

Gałki to gałki analogowe albo joysticki. Jeśli Twój kontroler posiada dwie gałki to Gałka 1 = Lewa, Gałka 2 = Prawa. Możesz włączyć drugą gałke tylko gdy pierwsza jest już włączona.

Zaznacz okienko Gałka 1 i/Lub Gałka 2 aby dodać gałke. Zostaniesz poproszony o poruszanie gałką aby ustawienia mogły zostać wykryte. Przycisk Wykrywania wykrywa także wszystkie ustawienia. Strzałki wykrywają tylko kierunek na przycisku. Możesz także samodzielnie wybrać osie.

Nazwa Gałki i kierunki mogą być zmienione.

Na obrazie przenieś Gałke na odpowiednie miejsce

Krzyżak

Przycisk przypominający plus z ewentualnymi skosami.

Zaznacz okienko Pada kierunkowego aby go dodać. Zostaniesz poproszony o wciśnięcie przycisków pada kierunkowego aby ustawienia mogły zostać wykryte Przycisk Wykrywania wykrywa także wszystkie ustawienia. Strzałki wykrywają tylko kierunek na przycisku. Możesz także sam wybrać osie wprowadzające lub dane.

Nazwa Pada kierunkowego i kierunki mogą być zmienione.

Na obrazie przenieś Krzyżak na odpowiednie miejsce

Przyciski

Podążaj za instrukcjami aby dodać, przenieść, zmienić nazwe lub skasować przycisk.

Spusty

To wyświetla tylko spusty analogowe. Jeśli dodałeś spusty jako przyciski nie musisz dodawać Spustów. Analogowe spusty będą wyłączone jeśli są wykryte jako przyciski.

Zaznacz okienko Analogowych Spustów aby dodać 2 spusty. Zostaniesz poproszony o przytrzymanie spustówaby ustawienia mogły zostać wykryte. Przycisk Wykrywania wykrywa także wszystkie ustawienia. Strzałki wykrywają tylko spust na przycisku. Możesz także samodzielnie wybrać osie.

Nazwy spustów mogą być zmienione.

Na obrazie przenieś Spusty na odpowiednie miejsce

Kontrolery kompatybilne z Xbox 360
Jeśli używasz oficjalnych sterowników Windows wymaga aby XInput pozwalał na wciskanie dwóch spustów naraz. Aby uzyskać XInput musisz zainstalować najnowszą wersje DirectX lub sterowniki kontrolera. XInput działa tylko z kontrolerami kompatybilnymi z Xbox 360 które używają oficjalnych sterowników. . Podświetlenie logo X-box na kontrolerze.

Ustawienia pada kierunkowego

Status
To jest graficzna prezentacja obecnego stanu pada kierunkowego. Kolor czerwony pokazuje kierunek który jest wciśnięty ale nie aktywny ze względu na obecny tryb. Kolor zielony pokazuje kierunek który jest wciśnięty i aktywny. Kolory odpowiadają kolororom przycisków z obrazu głównego wyglądu.

Automatyczny przypis
Wybranie którejś z wymienionych na liście grup klawiszy automatycznie przypisze je do pada kierunkowego. Każdy kierunek Pada kierunkowego może być również przypisany indywidualnie poprzed kliknięcie przycisków na głównym układzie.

Tryb
Standard:
Jest 8 stref: Górna, Dolna, Lewa, Prawa i 4 kierunki
Jeśli użyty został skos to przypisane zostaną dwa kierunki które zostału użyte razem. Na przykład jeśli skos góra-prawo jest użyty to zarówno góra jak i prawą są już przypisane. Ta opcja jest najlepsza jeśli kontrolujesz ruch lub emulujesz wskaźnik myszy.

4 kierunkowy:
Są 4 przypisania: Góra, Dół, Lewo i Prawo
Ta opcja jest najlepsza jeśli potrzebujesz 4-kierunkowego sterowania (np do gier tanecznych).

4 kierunkowy (z ukosami):
Są 4 przypisania: Góra+Prawo, Dół+Prawo, Dół+Lewo, Góra+Lewo
Ta opcja jest najlepsza jeśli potrzebujesz 4-kierunkowego sterowania (np. w grach z widokiem izometrycznym).

8 kierunkowy:
Jest 8 przypisań: Góra, Góra+Prawo, Prawo, Dół+Prawo, Dół, Dół+Lewo, Lewo i Góra+Lewo
Ta opcja jest najlepsza jeśli kontrolujesz 8-kierunkowy ruch w którym każdy kierunek potrzebuje przypisania.

Priorytetuj poziom lub pion:
To jest standard 4-kierunkowy który nadaje priorytet kierunkom w poziomie i pionie. Te opcje

Ustawienia myszki
Wyświetla okno ustawień myszy dla pada kierunkowego.

Ustawienia gałki

Status
To jest graficzna prezentacja obecnego stanu gałki. Małe czarne kółko wskazuje obecną pozycje Gałki. Czerwone koło to Martwa Strefa. Białe i szare obszary to inne kierunki. Liczby określają Oś X (poziom), Oś Y (Pion) , kąt i odległość od środka.

Martwa strefa
To odpowiada odległości na jaką gałka musi zostać wychylona żeby przypisany klawisz albo ruch myszy został wykonany. Wszystkie gałki wymagają określenia "Martwej Strefy" aby były odpowiednio czułe Zalecane jest aby nie obniżać wartości poniżej 25% Zwiększ wartość jeśli zauważysz, że gałki są zbyt czułe
Martwa Strefa jest pokazana na obrazie Statusu jako czerwone koło a efekt widać na obrazie układu. Przycisk jest czerwony kiedy nie dotarł to punktu czułości a zielony kiedy jest aktywny.

Automatyczny przypis
Wybranie którejś z wymienionych na liście grup klawiszy automatycznie przypisze je do gałki. Każdy kierunek gałek może być również przypisany indywidualnie poprzed kliknięcie przycisków na głównym układzie.

Tryb
Standard:
Jest 8 stref: Górna, Dolna, Lewa, Prawa i 4 kierunki
Jeśli użyty został skos to przypisane zostaną dwa kierunki które zostału użyte razem. Na przykład jeśli skos góra-prawo jest użyty to zarówno góra jak i prawą są już przypisane. Ta opcja jest najlepsza jeśli kontrolujesz ruch lub emulujesz wskaźnik myszy.

4 kierunkowy:
Są 4 przypisania: Góra, Dół, Lewo i Prawo
Ta opcja jest najlepsza jeśli potrzebujesz 4-kierunkowego sterowania (np do gier tanecznych).

4 kierunkowy (z ukosami):
Są 4 przypisania: Góra+Prawo, Dół+Prawo, Dół+Lewo, Góra+Lewo
Ta opcja jest najlepsza jeśli potrzebujesz 4-kierunkowego sterowania (np. w grach z widokiem izometrycznym).

8 kierunkowy:
Jest 8 przypisań: Góra, Góra+Prawo, Prawo, Dół+Prawo, Dół, Dół+Lewo, Lewo i Góra+Lewo
Ta opcja jest najlepsza jeśli kontrolujesz 8-kierunkowy ruch w którym każdy kierunek potrzebuje przypisania.

Priorytetuj poziom lub pion:
To jest standard 4-kierunkowy który nadaje priorytet kierunkom w poziomie i pionie. Te opcje

Rozmiar Pada Kierunkowego
Dla niektórych trybów zakres strefy pada kierunkowego może być zmieniony. Poruszaj suwakiem aby zmniejszyć rozmiar stref skosów.

Ustawienia myszki
Wyświetla okno ustawień myszy dla gałki.

Ustawienia spustu

Każdy spust ma osobne ustawienia.

Martwa strefa
To odpowiada odległości na jaką spust musi zostać wciśnięty żeby klawisz albo ruch myszy został wykonany. To jest użyteczne jeśli zauważysz, że spust jest zbyt czuły.

Status
To jest graficzna prezentacja obecnego stanu spustu. Wskaźnik jest zielony kiedy spust działa a czerwony kiedy spust jest w Martwej Strefie. Kolory odpowiadają kolororowi przycisku z obrazu głównego wyglądu.

Ustawienia myszki

Niektóre opcje w tym oknie pojawią się tylko jeżeli ruch myśli jest przypisany do wybranego przycisku lub grupy przycisków.

Automatyczny przypis
Wybranie którejś z wymienionych na liście grup klawiszy automatycznie przypisze je do kierunków ruchu myszy. Każdy kierunek może być również przypisany indywidualnie poprzed kliknięcie przycisków na głównym układzie.

Tryb
Kamera:
Filtr zapobiegający "ujeżdzaniu" w czasie poruszania myszy przyciskami kierunkowymi pionowo lub poziomo.
Kursor:
Nakłada brak filtrów aby kursor mógł być emulowany dokładnie.
Wychylenie:
Wyrównuje pozycje kursora z pozycją gałki.

Prędkość emulacji
Jeśli ruchy myszy są przypisane do kontrolera to tymi dwoma suwakami można ustawić prędkość ruchu. Zaznacz okienko "Poruszaj razem" aby poruszać obydwoma suwakami w jednym czasie.

Obrazek pokazuje prękość opartą na tym jak mocno wychyliłes Gałke albo przycisłes Spust. Czerwona linia pokazuje prędkość w poziomie, a zielona w pionie. Jeśli ruchy myszy są przypisane do przycisku pada kierunkowego lub zwykłego ruch myszy będzie przyspieszał aż do uzyskania maksymalnej prędkości.

Test
Obraz jest oparty na obecnie wybranym trybie. Po przypisaniu myszy do kontroli, prędkość i inne opcje bedą widoczne na tym obrazie testowym.

Status
Wewnętrzne dane oraz prędkość myszy (podane w pikselach na sekunde) są tu wyświetlone.

Przypisanie

Okno Przypisań pokazuje wszystkie możliwe przypisania. Obecne przypisania są pokazane na żółto. Przypisania już użyte są oznaczone na kolorem niebieskim (mogą być użyte więcej niż raz). Przypisania w innych cyklach (jeśli istnieją) są oznaczone kolorem jasno-niebieskim.

Jedno przypisanie
Wciśnij przycisk na klawiaturze albo kliknij na przycisk myszy na obrazie klawiatury i myszy. Jeśli przypisanie istnieje zostanie nadpisane. Okno przypisań zamknie się automatycznie. Przycisk lub kliknięcie myszy zostnie wykonane po wciśnięciu przycisku na kontrolerze.

Kombinacja
Kombinacja to połączenie dwóch lub więcej przypisań do klawiszy.
Aby przypisać kombinacje np. Shift+X, przypisz Shift a potem X. Okno przypisań pozostanie otwarte jeśli przypiszesz któryś z klawysz Shift/Ctrl/Alt. Okno przypisań zamknie się samoczynnie jeśli przypiszesz inny przycisk. Kombinacja zostanie wykonana kiedy wciśniesz przycisk na kontrolerze. Aby utworzyć rozbudowane Kombinacje, Cykle lub Sekwencje użyj Przycisku Zaawansowane aby otworzyć okno ustawień zaawansowanych.

Przełącznik
Przełącznik automatycznie przytrzymuje za Ciebie przycisk gdy go wciśniesz i puścisz. Wciśnij przycisk ponownie aby zwolnić automatyczne przytrzymywanie.
Zaznacz aby włączyć tryb Przełącznika. Tryb Przełącznika może być szybko zmieniony poprzez kliknięcie prawym przyciskiem mysz na przycisk w obrazie układu. Dolna część przycisku w obrazie wyglądu kontrolera podświetli się na niebiesko aby wskazać, że tryb Przełącznika jest aktywny.

Turbo
Turbo automatycznie wciska i puszcza przycisk kiedy ty go tylko trzymasz.
Zaznacz aby włączyć tryb Turbo Tryb Turbo może być szykbo zmieniony poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na przycisk w obrazie układu. Może być użyte z funkcją Przełącznika która automatycznie przytrzymuje przyciski dla Ciebie Góra przycisku na obrazie układu zmieni kolor różowy żeby wskazać, że Turbo jest włączone. Zaawansowane opcje turbo są dostępne po kliknięciu w przycisk Zaawansowane.

Wstrząsy
Tryb wstrząsów trzesię kontrolerem kiedy przycisk jest wciśnięty. Wstrząsy są dostępne tylko gdy Twój sterownik wspiera standard Force Feedback. Zaawansowane opcje wibracji oraz pomoc są dostępne po kliknięciu przycisku Zaawansowane.

Nazwa
To jest nazwa przypisania. Przykłady nazw to "Strzał", "Aktywuj" czy "Skacz" Nazwa zostanie wyświetlona kiedy przycisk Nazwy (po lewej w dole) zostanie kliknięty. Nazwy są przydatne aby przypomnieć Ci jaką funkcje pełni dany przycisk. Pomocne jest jeśli dzielisz profil z innymi użytkownikami.

Zaawansowane
Dla zaawansowanych opcji przypisań kliknij przycisk Zaawansowane

Przypisania

Sloty
Każdy przycisk posiada nieskończoną liczbę slotów. Obecnie wybrany zestaw jest zaznaczony Kliknij inny slot aby go wybrać. Jeżeli nie można wyświetlić wszystkich slotów użyj suwaka aby się przemieszczać między nimi. Sloty mogą być przypisane poprzez wciśnięcie klawisza na klawiaturze lub w głównym oknie przypisań poprzez kliknięcie w obraz klawiatury i myszy.

Podstawowe przypisania
Aby wykonać podstawowe przypisanie przypisz klawisz lub ruch myszy do pierwszego slotu
Na przykład aby wykonać przypisania X:

Slot 1: X

Kombinacja
Aby wykonać kombinację dwóch lub więcej akcji przypisz każdy klawisz/ruch myszy do slotu.
Na przykład aby wykonać kombinację Shift+X:

Slot 1: Shift
Slot 2: X

Sekwencja
Sekwencja jest zbiorem dwóch lub więcej przypisań i/lub kombinacji oddzielonych pauzą. Aby dodać pauze do wybranego slotu użyj przycisku "Dodaj pauze". Dodana pauza będzie miała wartość ustaloną przez przycisku Czasu. Zaznacz okienko "Automatycznego dodawania sekwencji pauzy" aby automatycznie dodawać pauzy.
Na przykład żeby wykonać akcje Shift+X, jedno sekundowa przerwa, Y, jednosekundowa przerwa, Z:

Slot 1: Shift
Slot 2: X
Slot 3: Pauza 1.00s
Slot 4: Y
Slot 5: Pauza 1.00s
Slot 6: Z

Sekwencja wystrartuje po wciśnięciu przycisku na kontrolerze. Przycisk kontrolera może być puszczony po wciśnięciu gdyż sekwencja potrzebuje wciśnięcia tylko jednego przycisku aby wystartować. Sekwencja może być zatrzymana i zresetowana poprzez ponowne wciśnięciu przycisku na kontrolerze. Zakończona sekwencja nie powtórzy się jeżeli przycisk jest wciąż wciśnięty.

Przy przycisku na obrazie układu kontrolera będzie jasno niebieski kwadrat wskazujący na przypisaną sekwencje.

Hold Strefa
Strefa przytrzymania przypisuje przypisania, kombinacje lub sekwencje zależnie od tego jak długo przytrzymany był przycisk. Aby dodać strefę Przytrzymania należy użyć przycisku "Dodaj Strefę Przytrzymania". Czas przytrzymania w ramach Strefy przytrzymania będzie wartością ustaloną przez przycisku czasu. Wszystkie sloty po strefie przytrzymania są przypisane tylko jeśli osiągnięty zostanie ustawiony czas Strefy przytrzymania. Strefa przytrzymania kończy się jeśli nastepny slot to slot przytrzymania, zwolnienia, cyklicznego stopu lub slot jest pusty.
Na przykład aby wykonać przypisanie X jeżeli przycisk był wciśnięty przez 1 sekundę:

Slot 1: Hold Strefa 1.00s
Slot 2: X

Strefa zwolnienia
Strefa zwolnienia wykonuje przypisanie, kombinacje lub sekwencje zależnie od tego jak długo był wcześniej wciśnięty przycisk. Aby dodać strefę Zwolnienia należy użyć przycisku "Dodaj Strefę Zwolnienia". Czas zwolnienia będzie wartością ustawioną przez przycisku Czasu. Wszystkie sloty po strefie zwolnienia są przypisane tylko jeśli osiągnięty zostanie ustawiony czas Strefy zwolnienia. Strefa zwolnienia kończy się jeśli następny slot to slot przytrzymania, zwolnienia, cyklicznego stopu lub slot jest pusty.
Na przykład aby wykonać przypisanie X po tym jak przycisk był wciśnięty przez sekundę a następnie puszczony:

Slot 1: Strefa zwolnienia 1.00s
Slot 2: X

Wciśnij lub przyciśnij
Przypisanie Naciśnij a Wciśnij wykonuje inne przypisanie w zależności od tego czy przycisk był naciśnięty czy wciśnięty i przytrzymany.
Na przykład aby wykonać przypisanie X jeśli przycisk był tylko naciśnięty, a przypisanie Y jeśli przycisk był przytrzymany:

Slot 1: Hold Strefa 0.50s
Slot 2: Y
Slot 3: Strefa zwolnienia 0.01s
Slot 4: X
Slot 5: Strefa zwolnienia 0.25s

Strefa odchylenia
Strefa odchylenia przypisuje różne przypisania, kombinacje lub sekwencje zależnie od tego jak bardzo wychylona została gałka lub spust. Aby dodać strefę odchylenia do wybranego sloty użyj przycisku "Dodaj strefę wychylenia". Wychylenie Strefy Odchylenia będzie wartością utworzoną poprzez wychylanie gałek/spustów. Wszystkie sloty po Strefie Odchylenia są przypisane tylko jeśli wartość strefy odchylenia zostanie osiągnięta. Strefa odchylenia skończy się jeśli następny będzie slot Strefy Odchylenia, Strefy przytrzymania, strefa zwolnienia, cyklicznego stopu lub pusty slot.
Na przykład aby wykonać przypisanie X kiedy gałka jest wychylona poniżej 50%, a przypisanie Y kiedy powyżej 50%:

Slot 1: X
Slot 2: Strefa odchylenia 50%
Slot 3: Y

Cykl
Cykl to połączenie dwóch lub więcej przypisań i/lub kombinacji oraz/lub sekwencji odzielonych cyklicznymi przerwami. Aby dodać zatrzymanie cyklu do wybranego slotu użyj przycisku "Dodaj Cykl Stop". Za każdym razem gdy wciśniesz przycisk na kontrolerze nowe przypisanie, kombinacja albo sekwencja w cyklu zostanie wykonana.
Na przykład żeby wykonać X przy pierwszym wciśnięciu przycisku na kontrolerze, Y przy drugim wciśnięciu i Z przy trzecim:

Slot 1: X
Slot 2: Cykliczny stop
Slot 3: Y
Slot 4: Cykliczny stop
Slot 5: Z

Każde przypisanie lub kombinacja będzie wykonana gdy wciśniesz przysick na kontrolerze. Każda sekwencja zostanie uruchomiona kiedy wciśniesz przycisk na kontrolerze. Następny cykl zostanie uruchomiony kiedy puścisz przycisk albo kiedy sekwencja się skończy.

Przy przycisku na obrazie układu kontrolera będzie czarny kwadrat wskazujący na przypisany Cykl.

Wyczyść
Aby wyczyścić wszystkie sloty wciśnić przycisk "Wyczyść".

Wstaw
Aby dodać slot kliknij przycisk "Wstaw". Nowe "nieznane" przypisanie zostanie wstawione. Przypisz nowe przypisanie aby zastąpić nieznane przypisanie.

Skasuj
Aby usunąć wybrany slot kliknij przycisk "Skasuj" Możesz takży wybrać pustą strefę w głównym oknie przypisań klawiatury i myszy aby skasować slot.

Test
Aby przetestować przypisania kliknij "Test" co otworzy Notatnik. Naciśnij przycisk pada do testowania zadań w Notatniku.

Dodaj Cykl przerw
Patrz "Cykl" powyżej.

Dodaj Strefę Przytrzymana
Patrz "Strefa przytrzymania" powyżej.

Dodaj Strefę Zwolnienia
Patrz "Strefa zwolnienia" powyżej.

Dodaj pauze
Patrz "Sekwencja" powyżej.

Czas
Czas jest dodawany przy wyborze Strefy Przytrzymania, Zwolnienia lub Pauzy. Użyj przycisków Czasu aby zmienić używany czas Wybranie strefy przytrzymania, zwolnienia lub slot pauzy ustawi Czas jakiego slot używa. Zmiana czasu kiedy Strefa Przytrzymania, Zwolnienia lub slot pauzy jest wybrany zmienia czas jakiego slot używa.

Odległość
To wychylenie jest użyte przy dodawaniu do strefy Odchylenia. Użyj gałek/spustów aby zmienić wartość odchylenia jaka będzie użyta. Wybranie strefy odchylenia ustawi odchylenie jakiego slot używa. Zmiana wychylenia kiedy Strefa odchylenia jest wybrana powodujue zmiane wartości wychylenia jakiej używa slot.

Przełącznik

Spójrz do pomocy dostępnej w głównym oknie przypisać aby uzyskać podstawowe informacje o tej funkcji.

Turbo

Spójrz do pomocy dostępnej w głównym oknie przypisać aby uzyskać podstawowe informacje o tej funkcji.

Opóźnienie
Ustawia opóżnienie pomiędzy każdym automatycznym wciśnięciem przycisku. Opóźnienie można ustawić między 0,02 sek a 2,50 sek.

Prędkość
Pokazuje range automatycznego wciskania przycisku na sekunde oparte na opóźnieniu które wybrałeś. Jeśli Turbo jest włączone chłopek poniżej pokaże aktualnie ustawioną prędkość.

Wstrząsy

Czy mój kontroler obsługuje efekt wstrząsów ?
Wstrząsy są dostępne tylko gdy Twój sterownik wspiera standard Force Feedback. Jeśli Twój kontroler jest kompatybilny z Xbox 360 i używasz oficjalnego sterownika XInput jest potrzebny. Aby uzyskać XInput musisz zainstalować najnowszą wersje DirectX lub sterowniki kontrolera. XInput działa tylko z kontrolerami kompatybilnymi z Xbox 360 które używają oficjalnych sterowników. . Podświetlenie logo X-box na kontrolerze.

Włączony
Zaznacz aby włączyć wstrząsy. Tryb wstrząsów może być szybko zmieniony poprzez prawe kliknięcie mysza przycisku na obrazie układu kontrolera. Boki przycisku na obrazie układu zmienią kolor na żółty żeby wskazać, że efekt wstrząsów jest włączony dla tego przycisku.

Siła Lewo/Prawo
Kompatybilny kontroler posiada dwa silniczki wibrujące w inny sposób. Użyj suwaków aby zmieniać siłe wstrząsów Kliknij ikone "Żadne" albo "Max" aby szybko ustawić wstrząsy. Jeśli wstrząsy są włączone to odczujesz efekt natychmiast.

Wybór zestawu

Co to robi?
Każdy profil zawiera 8 przypisań - domyślny jest 1 zestaw Włączenie "Przełącznika zestawów" pozwala na zmiane zestawu przy użyciu przycisku.

Włączony
Wybierz który zestaw ma być wybrany i metode jego wyboru z listy lub wybierz "Nie" aby wyłączyć zestaw. Obecnie wybrany zestaw jest wyświetlony w prawym dolnym rogu obrazu układu kontrolera. Zestawy mogą być również wybrane klikająć w przycisk z odpowiednią liczbą.
Spód przycisku w widoku przypisywania klawiszy będzie posiadał jasno niebieski pasek w kształcie prostokąta. Ten prostokąt będzie zawierał informacje o tym który zestaw zostanie wybrany po wciśnięciu tego przycisku i w jaki sposób będzie zmieniany (Jednorazowo, zamiennie czy tylko w czasie wćiśnięcia)

Jednorazowo
Wybrany zestaw zostanie aktywowany po wciśnięciu i puszczeniu przycisku na kontrolerze. Ten zestaw pozostanie w użyciu.

Zamiennie
Wybrany zestaw zostanie aktywowany po wciśnięciu i puszczeniu przycisku na kontrolerze. Aby wrócić do poprzedniego zestawu wciśnij i puść przycisk.

W czasie wciśnięcia
Wybrany zestaw będzie używany tylko jeżeli wciśnięty będzie przycisk. Poprzedni zestaw zostanie przywrócony kiedy przycisk kontrolera zostanie puszczony.

Ustawienia profilu

Jakie są ustawienia profilu?
Ustawienia profilu są to ustawienia które dotyczą tylko obecnego profilu i kontrolera.

Czas nacisku przycisku
Czas nacisku to czas w którym przycisk jest ciągle wciśnięty podczas wykonywania sekwencji. Nowy profil użyje domyślnego czasu nacisku przycisku wg. ustawień z głównego okna ustawień. Jeżeli czas nacisku przycisku zostanie zmieniony w ustawieniach profilu to taka wartość będzie użyta dla tego profilu.

Post Reply

Return to “Polski”